Stichting Kinderhulp Oekraïne hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Als het gaat om persoonsgegevens passen we altijd de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot uw privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen.

Wijzigingen in privacyverklaring
Stichting Kinderhulp Oekraïne is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen we u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kinderhulp Oekraïne verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

Commissieleden
Binnen de stichting zijn verschillende commissies actief. Stichting Kinderhulp Oekraïne verwerkt verschillende gegevens van haar commissieleden:
• Uw naam en adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.
Wij gebruiken deze persoonsgegevens om informatie naar u te verzenden en u uit te nodigen voor evenementen of activiteiten van Stichting Kinderhulp Oekraïne.

Donateurs
Van donateurs verwerkt Stichting Kinderhulp Oekraïne persoonsgegevens. Dit gaat om de volgende gegevens:
• Uw naam en adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Betalingsgegevens.
Wij gebruiken deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het mogelijk te maken dat u een donatie kunt overmaken.

Nieuwsbriefontvangers
Stichting Kinderhulp Oekraïne verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die een nieuwsbrief van ons ontvangen en geen commissielid zijn:
• E-mailadres.

Contactformulier website
De persoonsgegevens van het contactformulier worden doorgestuurd naar het secretariaat. Een verstuurd contactformulier wordt niet opgeslagen in een database, maar direct omgezet in een e-mail en verzonden naar de mailbox van de secretaris van Stichting Kinderhulp Oekraïne. Andere personen dan de secretaris hebben hier geen inzicht in. E-mailberichten die worden verzonden naar de overige @kinderhulpoekraine.nl adressen worden direct verzonden naar de mailboxen van de betreffende personen binnen de stichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Kinderhulp Oekraïne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kinderhulp Oekraïne behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder uw expliciete toestemming.

Gebruik van cookies
Stichting Kinderhulp Oekraïne gebruikt uitsluitend technische, functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
• Intrekken van toestemming;
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• Overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt u een verzoek sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoort- of identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kinderhulp Oekraïne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit erg vervelend. We wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens
Stichting Kinderhulp Oekraïne
t.a.v. mevrouw M. van Rees
Donkseweg 3
2974 LG Brandwijk